Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost F.X.C.G. Education s.r.o., IČ: 09207392, DIČ: CZ09207392 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117812 (dále také jen „Společnost“) je provozovatelem webové stránky http://www.drzvolant.cz (dále také jen „Webová stránka“), v rámci které poskytuje vzdělávací služby (dále také jen „Služby“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí vzdělávacích služeb (dále také jen „Smlouva“) uzavřené mezi Společností a jinou fyzickou osobou (dále také jen „Zákazník“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále také jen „e-shop“).
 3. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Zákazník je povinen se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“) seznámit před uskutečněním objednávky. Zákazník odesláním/jiným uskutečněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.
 5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat mezi Společností a Zákazníkem v podobě písemné dohody. Odchylná ujednání v takové dohodě mají přednost před ustanoveními VOP.
 6. Společnost si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či jakkoli jinak upravovat znění těchto VOP.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka provedené na Webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Služeb (dále jen „uživatelský účet“) a rovněž k těmto Službám přistupovat.
 2. Službou se rozumí online kurz v podobě výukové video lekce, výukového textu či jiné obdobné výukové služby, dostupné prostřednictvím Webové stránky (dále také jen „Online kurz“). Pro zpřístupnění Online kurzu je vždy vyžadováno stabilní internetové připojení a registrace uživatelského účtu Zákazníka.
 3. Při registraci na Webové stránce a při objednávce Služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nakupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Společností považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, ani není oprávněn zpřístupnit Online kurz či jiné informace, které jsou obsahem jeho uživatelského účtu, jakékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 6. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně porušení ustanovení těchto VOP).
 7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednávka, uzavření Smlouvy

 1. Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o Službách včetně jejich cen a možností úhrady. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pro objednání Služby vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaných Službách (objednávané vzdělávací služby „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),
  • způsobu úhrady ceny Služeb (dále společně jen jako „Objednávka“).
 3. Před zasláním Objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné.
 4. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Služby, cenu, osobu Zákazníka, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Společnost neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).
 6. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (objem požadovaných Služeb, celková výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
 8. Zákazník má právo zrušit Objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku provedení platby za Službu. Zrušení Objednávky je zákazník povinen Společnosti oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Společností archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 11. Společnost si vyhrazuje právo nepotvrdit přijetí Objednávky, resp. Objednávku nepřijmout a neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu. V takovém případě nevzniká mezi Společností a Zákazníkem žádný smluvní vztah a Společnost není objednávkou Zákazníka nijak zavázána. Společnost je oprávněna odmítnout Objednávku zejména v těchto případech:
  • Zákazník používá Webové stránky způsobem, který omezuje či obtěžuje ostatní Zákazníky nebo Společnost,
  • Zákazník poskytuje služby nebo je podnikatelem v oboru, který přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela konkuruje jakékoliv hlavní nebo doplňkové činnosti Společnosti nebo má ve vztahu ke Společnosti soutěžní povahu,
  • Zákazník osobě, jejíž obchodní činnost přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela konkuruje jakékoliv hlavní nebo doplňkové činnosti Společnosti poskytuje služby, je u ní zaměstnán nebo má v takové osobě majetkovou účast či působí jako její zmocněnec nebo statutární orgán,
  • v jiných obdobně závažných případech.

IV. Cena Služeb

 1. Cenu Služeb může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay - poskytovatelem platební brány je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá; platby probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány, Společnosti nejsou předávány údaje o platební kartě či jiné citlivé údaje týkající se prováděné platby vyjma informace o tom, zda byla platba úspěšně přijata či nikoli,
  • převodem na bankovní účet č. 853149907/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž variabilní symbol tvoří číslo Objednávky, které Zákazník obdrží e-mailem,
 2. V případě, že cena Služeb nebude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Společnosti, považuje se Objednávka za stornovanou a tato skutečnost představuje rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy. O ukončení účinnosti Smlouvy v takovém případě nebude již Zákazník Společností písemně informován.
 3. Společnost nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu Služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.
 5. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Společností Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

V. Online kurz

 1. Společnost Zákazníkovi umožňuje přistupovat k Online kurzu prostřednictvím uživatelského účtu, ze kterého je Zákazník oprávněn sledovat výuková videa a číst výukové texty. Online kurz je Zákazníkovi zpřístupněn nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Společnost obdrží platbu za jeho zpřístupnění. Za okamžik poskytování Služby Zákazníkovi se má okamžik, kdy se Zákazník přihlásí do uživatelského účtu, v rámci kterého je mu zpřístupněn Online kurz. Zákazník souhlasí s tím, že Společnost jako poskytovatel zahájí poskytování vzdělávacích služeb prostřednictvím Online kurzu dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Zákazník proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákazník je oprávněn využívat obsah Online kurzu výhradně pro svou osobní potřebu a není oprávněn obsah Online kurzu zpřístupnit třetím osobám, ani je jakýmkoli způsobem šířit. Zákazník rovněž není oprávněn výuková videa nebo texty stahovat, ukládat na medium určené k ukládání digitálních dat, pořizovat jejich audiovizuální (či jiné) kopie či je jinak zaznamenávat. Zákazník není bez souhlasu Společnosti oprávněn užívat jakékoli části textů či grafické podoby Online kurzů a bere na vědomí, že obsah Online kurzů je jako autorské dílo Společnosti chráněn autorským právem.
 3. Zákazník bere na vědomí, že z důvodu technických potíží, aktualizace systémů a jiné nezbytné údržby může být uživatelský účet dočasně nefunkční či nedostupný, přičemž maximální rozsah nefunkčnosti či nedostupnosti uživatelského účtu činí 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Společnost není odpovědná za nefunkčnost či nedostupnost uživatelského účtu způsobenou Zákazníkem či třetí osobou.
 4. Výuková videa, výukové texty a obsah Online kurzu je autorským dílem Společnosti

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Společnost odpovídá Zákazníkovi, že poskytnutá Služba nemá vady a je způsobilá k použití, na které je určena.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Společnosti na adrese jejího sídla, eventuálně písemně (e-mailem nebo prostřednictvím poštovní zásilky). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Zákazníka reklamaci.
 4. Všechny informace, poskytnuté Zákazníkům ze strany Společnosti prostřednictvím vzdělávacích služeb, jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé neodbornou manipulací s vozidlem či nedodržením zásad bezpečné jízdy.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tedy sporů mezi Společností a Zákazníkem, který není podnikatelem), ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem.
 4. Společnost je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkům ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (Společností) a Zákazníkem, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Společností plní provozovatel (Společnost) prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásadami zpracování osobních údajů, který je dostupný zde*.
 2. Uzavřením smlouvy s provozovatelem (Společností) osobou Zákazníka, jejíž součástí jsou vždy tyto obchodní podmínky, Zákazník výslovně prohlašuje, že je seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, s jejichž zněním se před uzavřením Smlouvy Zákazník seznámil.
 3. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

IX. Důvěrné informace

Zákazník je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, ať jsou již poskytnuty písemně, ústně, konkludentně či jiným způsobem, zejména pak informace o Společnosti, dalších Zákaznících, používaných postupech, obsahové náplni vzdělávacích služeb a obsahu Online kurzu a jakékoli další interní informace obdobného charakteru (dále jen „důvěrné informace“). Zákazník se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesdělit důvěrné informace třetí osobě, nezneužít důvěrné informace k poškození dobrého jména Společnosti a zavazuje se důvěrné informace chránit před únikem. Za porušení této povinnosti se nepovažuje takové zveřejnění důvěrných informací, ke kterému dojde na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud se tyto důvěrné informace stanou obecně známými či veřejně přístupnými jinak než prostřednictvím některé ze smluvních stran. Pokud Zákazník poruší povinnost ochrany důvěrných informací, je povinen k náhradě újmy Společnosti v plné výši bez zbytečného odkladu poté, co mu bude Společností taková újma písemně vyúčtována.

X. Závěrečná ujednání

  1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešel pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto VOP.
  4. Společnost je oprávněna v souladu s ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku jednostranně změnit, doplnit či zrušit tyto VOP v případech, ve kterých vyplývá rozumná potřeba jejich změny. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména na své webové stránce. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí Smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP, není-li smluvně ujednáno jinak. Zákazník má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných VOP, tento nesouhlas sdělit Společnosti ve lhůtě sedmi dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění VOP dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že Zákazník změny či doplňky VOP akceptoval.
  5. V případě vyšší moci je Společnost zproštěna všech svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek a jakékoliv jejich nedodržení ze strany Společnosti bude tolerováno, stejně jako nebude Společnost odpovědná za jakoukoli případnou škodu v situaci, kdy takovéto nedodržení bude způsobeno některou z příčin vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména živelní pohroma či pohromy, svévolné jednání třetích osob, revoluce, povstání, vzpoura, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, obsazení majetku nezbytného pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, války, invaze, mobilizace, embargo, vojenský režim, nouzový stav, stav ohrožení státu, mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, krizové opatření, změna politické situace, která omezuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo z jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součásti takového zařízení, teroristický útok, nečinnost státních orgánů, v době uzavření Smlouvy objektivně nepředvídatelný vliv a nařízení orgánů veřejné správy, jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy s retroaktivní časovou působností, které brání Společnosti v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Společnost je nemohla předvídat, překonat nebo odvrátit ani ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat či prodlení třetích osob.
  6. Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování F.X.C.G. Education s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty info@drzvolant.cz.
  7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram